از این نویسنده

  • جریان اقتصاد کشورعزیزمان در شرایط حساس امروز که با تهاجم وجنگ سرد مواجه شده، جریانی است بسیار…

  • نسل چهارم اتاق‌ها، با نگاه به سیاست جهان محوری باید در کنار شبکه‌ بخش‌خصوصی موجود نسبت به حل…

  • پیمان‌سپاری ارزی همان تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سندی رسمی تحت…

  • در شرایط کنونی کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که تامین‌کننده مسیر راه برای رسیدن به اهداف توسعه…