از این نویسنده

  • تورم دراقتصاد ایران ازاواخر دهه 40 شمسی به یک پدیده و بیماری مزمن تبدیل شد. مزمن شدن تورم درایران…

  • علت وخیم بودن بیماری هلندی ناشی از ماهیت پوپولیستی ساختارهای سیاسی است و تنها مختص ایران نیست و در…

  • ​ما هم جامعه اطلاعاتی بسیار نیرومند و کارآمدی داریم و هم اینکه سال‌های سال است که آقای میدری در…