از این نویسنده

  • در این روزنامه و در این ستون به کرات در چند سال اخیر موضوع مهمی در رابطه با اصلاح رابطه دولت، بانک…

  • ظهور کرونا در جهان ابتدا جان مردم را نشانه رفت و هر چه می‌گذرد نان آنها را نیز تهدید می‌کند. اوضاع…

  • سال جدید در حالی آغاز می‌شود که سایه بحران ویروس کرونا بر جهان و ایران سنگینی می‌کند.