آخرین اخبار آرای غیرحضوری

  • در مقایسه با انتخابات‌های گذشته، سهم نامتناسبی از آراء در انتخابات نوامبر آینده از طریق پستی ارسال می‌شود. این روش در بیشتر موارد شامل الزامات دقیقی است که می‌تواند منجر به ابطال بخشی از آراء به بهانه خطاهای کوچک و بزرگ شود. امری که احتمالاً به نفع دونالدترامپ تمام خواهد شد.