آخرین اخبار ارزش معاملات خرد

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۲۴۲ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۱۳ درصدی داشته است، اما روند آن در هفته اخیر نزولی بود.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۹۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۷ درصدی داشته است، اما هنوز در سطح پائینی قرار دارد و بازار همچنان با نقدشوندگی پائین و خروج پول حقیقی مواجه است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۹۴۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۹ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در یک هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش چشمگیری یافته است. همچنین در تیرماه نسبت به ماه گذشته سهم اوراق از معاملات کل بازار بیشتر بوده است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۴۲۸ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۴ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۳ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۸۶۱ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۱ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۳ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۱۵۴میلیاردی هفته پیشین، افت ۷ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۴۳۸ میلیاردی هفته پیشین، افت ۶ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۱۰۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۸ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۴ هزار و ۸۷۵ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۶ درصدی داشته است.