آخرین اخبار استقرار شهروندان در مدارس در پی زلزله هرمزگان