آخرین اخبار اسکندر سریال زیرخاکی

  • با آن لکنت زبان ساختگی اش، دست از سر فریبرز بر نمی دارد و با ظاهری حزب اللهی، به دنبال سوء استفاده از قدرت و منافع شخصی و گنج است... . این چهره برای همه کسانی که " زیرخاکی " را می بینند، آشناست: " اسکندر ".