آخرین اخبار بازگانی

  • نایب رئیس اتاق بازگانی ایران گفت: تقریبا در ۵ سال اخیر به دلیل مداخلات قیمتی دولت برای تولیدکنندگان برق، سرمایه گذاری جدیدی در نیروگاه نداشتیم.