آخرین اخبار باقری لنکرانی

  • کامران باقری لنکرانی گفت: در حال حاضر این نگرانی را داریم که اگر پس از این موفقیتی که حاصل زحمات بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و کادر درمان و مجموعه نهادهایی که با مدیریت رئیس‌جمهوری کار را پیش بردند، بوده است، دوباره دچار ساده اندیشی شویم و فکر کنیم کرونا تمام شده و خیالمان راحت باشد، ممکن است سریع به ضد خود تبدیل شود؛ چرا که با یک ویروس هوشمند روبه‌رو هستیم که باید دائم رصد شود لذا نباید…