آخرین اخبار بهره بین بانکی

  • داده های آماری نشان می دهد وضعیت کسری در بانک ها در سطح بالایی بوده و در صد پاسخ دهی بانک مرکزی به این نیاز های مالی در حداقل خود در بازه دو ساله رسیده است.

  • بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۷ اسفند به ۲۳.۱۴ درصد رسیده است.