آخرین اخبار تجارت با ارزهای محلی توسط هند و امارات