آخرین اخبار توافق 25 ساله ایران وچین

  • تحرکات جدید در مسیر احیای برجام، باعث شده تا از حجم مخالفت­ های جدی و واقعی یا هدفدار ‌و ‌کانالیزه درباره امضای برنامه جامع همکاری میان ایران و چین کاسته شود.