آخرین اخبار خبر الجزیره در مورد دیدار امیر قطر با رهبری