آخرین اخبار درآمد خانوارها

  • گفته می شود تغییر جمعیت و بعد خانوار لحاظ و ارقام با تورم تعدیل شده اند تا درآمد سال های قابل مقایسه باشند ورشد نفتی در نیمه اول دهه ۵۰ کاملا روی درآمد خانوار تخلیه نشده و پس از سال ۵۵ درآمد با افت جدی هم مواجه شده است.

  • تورم به تفکیک دهک ها در کشور نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ تورم هشت دهک نخستین به اوج خود در سال های اخیر رسیده اما این متغیر در دهک های پر درآمد تر با افت سرعت مواجه شده است. در همین رابطه تورم دهک اول برابر با ۴۲.۷ درصد بوده که ۲.۵۶ واحد درصد از تورم کل کشور بالاتر بوده است.

  • به روزرسانی هزینه پرداخت شده در سال گذشته با تورم سال جاری حکایت از رشد قابل ملاحظه هزینه ها در سال ۱۴۰۰ دارد.