آخرین اخبار دیدار ابراهیم رئیسی با علما و روحانیون کردستان