آخرین اخبار ضریب نفوذ بیمه بیکاری

  • طبق داده های مرکز آمار نرخ سرقت درجامعه در سالهای اخیر صعودی بوده و در ۹۸ به اوج خود در دهه ۹۰ رسیده است. بررسی عوامل اقتصادی دراین دوره نشان میدهد نرخ بیکاری تاثیری مهم را بر این متغیر گذاشته است.