آخرین اخبار طالبا

  • نیروهای طالبا‌ن با حمله به زندان پل چرخی در استان کابل و بعد از درگیری سنگین با نیروهای امنیتی این زندان. زندانیان آن را آزاد کردند.