آخرین اخبار قوطی نوشیدنی

  • اقتصادنیوز: برخی از قوطی های فلزی نوشیدنی ها نشانه های باکتری اشریشیا دارند که میتواند منجر به اسهال ، بیماری های تنفسی و سینه پهلو شود.