آخرین اخبار محمدجواد قهرمانی

  • محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین معتقد است وقتی روابط چین با کشورهای منطقه توسعه پیدا می‌کند، این کشورها از ابزارهای مناسب با هدف اینکه روایت خود را از تحولات منطقه مسلط کنند، برخوردار می‌شوند.