آخرین اخبار محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران