آخرین اخبار مشتری دست به نقد 10 هزار خودروی سایپا!