آخرین اخبار هرم سنی

  • سازمان برنامه و بودجه ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در سال‌های برنامه ششم توسعه,؛ ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ (ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) را منتشر کرد.

  • «موسسه مک‌کنزی‌اند کمپانی»چارچوب مقابله با بحران در صندوق بازنشستگی کشوری را در قالب ۴ راه‌حل کوتاه‌مدت و ۴ اقدام اصلاحی بلندمدت معرفی کرده ‌است.استفاده از اهرم‌های کوتاه‌مدت در کنار بهینه‌سازی ساختار موجود، استفاده از ساختار چند لایه و ترکیبی، گسترش چتر پوششی صندوق بازنشستگی و افزایش بازدهی سبد دارایی صندوق ضمن رفع مشکل جریان نقدینگی، شکاف فزاینده بین منابع و مصارف را تقریبا به‌طور کامل پوشش…