آخرین اخبار پزشکان سهمیه‌ای

  • اقتصادنیوز: اعتماد در مطلبی به بحث سهمیه‌بندی رشته‌های دانشگاهی پرداخت.

  • در بحبوجه اظهارنظر‌ها درباره امکان انتشار اسامی متقلبان یا تعارض این درخواست با قانون بود که فایلی دیگر خبرساز شد؛ انتشار اسامی پزشکانی که در دو سال پیاپی در آزمون تخصصی قبول شده و تشریح سهمیه هر کدام از آنها. این فایل می‌گوید در آزمون دستیاری ۴۷ و ۴۸ چه پزشکانی و به کمک چه سهمیه‌ای پذیرفته شدند.