آخرین اخبار پنهانکاری

  • هبت‌الله آخوندزاده، از سال ۲۰۱۶ از سایه خارج شد تا ناظر بر یک جنبش بحران زده باشد و از آن زمان تاکنون رهبری طالبان را بر عهده داشته است.