آخرین اخبار پیاز رکورد

  • بررسی قیمت محصولات خوراکی در بهمن ماه امسال نشان میدهد سبزیجات و گوشت بیشترین رشد را در این مقطع رقم زده اند. در تفکیک کالاها در این مقطع مشاهده می شود پیاز بیشترین رشد های قیمت را در بعد نقطه ای و ماهانه در این مقطع به ثبت رسانده اند.