آخرین اخبار چک های مبادله ای

  • در مرداد ماه ارزش سرانه هر چک مبادله شده طبق داده های بانک مرکزی برابر با ۴۹ میلیون تومان بوده است. این رقم در بخش چک های وصول شده نیز برابر با ۴۷ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.