آخرین اخبار کنفرانس خبری بایدن با نخست وزیر اسپانیا