آخرین اخبار آمار کرونا ترکیه

  • اقتصادنیوز: بررسی آماری از میزان بستری ها تا روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ نشان میدهد باوجود کاهش در متغیرهای کرونایی کشور اما در سه استان شمال و شمال غربی کشور شاهد رشد بستری های کرونایی بوده ایم. آمارها نشان از احتمال سرایت بیماری از کشور ترکیه در روزهای اخیر داشته اند.

  • اقتصادنیوز: مقایسه آمارهای کرونایی در کشور با چهار همسایه غربی و شرقی خود نشان می دهد متغیرهای نگران کننده در ایران در اغلب روزهای کرونا زده وضعیت خطرناک تری را ثبت کرده است. با این وجود روندآماری ترکیه نشان از سیر صعودی ابتلا درروزهای پایانی تابستان داشته است.

  • اقتصادنیوز: آمارهای ابتلا در روزهای اخیر کمی کاهشی شده اما آیا می توان این آمار را به منزله عبور ایران از وضعیت قرمز دانست؟ مقایسه آمارهای کرونایی در ایران و ترکیه کدام کشور را در کنترل این بیماری موفقتر می داند؟