آخرین اخبار بازگشت نیاوران به سازمان برنامه

  • موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در دولت قبل به نهاد ریاست جمهوری رفته بود دوباره به سازمان برنامه و بودجه برگشت.