آخرین اخبار بزرگترین نمایشگاه پلاستیک در منطقه اوراسیا