آخرین اخبار بسط و قبض پول

  • بانک مرکزی پس از چهار ماه اقدام به تزریق نقدینگی در بانک ها کرده و رکورد بسط پول در عملیات بازار باز را شکست. مجموع این رقم و حجم اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بیشترین سطح انبساط نقدینگی در نهادهای مالی بوده که همگی نشان از کسری وخیم حساب بانکها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بوده است.

  • در عملیات ثبت شده بازار باز در بانک مرکزی در روز دوشنبه ۱۱ اسفند، به طور خالص ۸۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها قبض کرد.