آخرین اخبار بقایای جسد یک افغانستانی لای چرخ هواپیمای آمریکایی