آخرین اخبار ترافیک شدید کشتی ها بر اثر بسته شدن کانال سوئز