آخرین اخبار تورم کالاهای خوراکی در مرداد 1400

  • بررسی قیمت کالاهای خوراکی در سال جدید نشان می دهد بار افزایش قیمت غالبا در سمت حبوبات و سبزیجات بوده است. این محصولات اکثرا از اقلام اساسی نیاز خانوارها بخصوص در شرایط کرونازده کشور بوده و می تواند آسیب های تورمی و شیوع ویروس را در برداشته باشد.