آخرین اخبار حسن قاضی مرادی

  • حسن قاضی‌مرادی در کتابِ «ملکم خان» به‌تفصیل به رویکرد این روشنفکر در سیاست می‌پردازد که دوره‌ها و رویکردهای مختلفی داشته، از جمله نوسازی سیاسی از بالا و نوسازی سیاسی از پایین. او در پیوند تاریخیِ مفاهیمی همچون نوسازی سیاسی و میانه‌روی و اصلاح‌طلبی با سیاست روز ما، تعریفی از رفرمیست در ادبیات سیاسی به دست می‌دهد که ارتباطی با طیف اصلاح‌طلبان حاضر ندارد و معتقد است که اصلاح‌طلبانِ امروز ما…