آخرین اخبار حضور تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر