آخرین اخبار خون بند ناف

  • نخلستانی گفت: خون بند ناف، خون موجود در جفت بوده و به عنوان یک زباله بیولوژیک محسوب می‌شود. جمع‌آوری آن بدون درد است و پس از جمع آوری برای پیوند به راحتی قابل دسترس است.