آخرین اخبار زیان ده

  • گزارش ماهانه تولیدات صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی نشان دهنده آن است که شاخص تولید صنعتی در تیر سال جاری ۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال رشد داشته که این رقم کمترین نرخ رشد نسبت به ۱۲ ماه اخیر است.