آخرین اخبار سفر کاظمی به تهران

  • سفر یک روزه الکاظمی به تهران از جهات متعدد حائز اهمیت است. این سفر با دستور کاهری مشخصی انجام شده است که به اعتقاد نگارنده بر پایه شنیده‌هایش از منابع معتبر عراقی و ایرانی پنج محور عمده داشت