آخرین اخبار سلفی گرفتن پسر ۱۵ ساله از لحظه کشتن پدر ومادربزرگ