آخرین اخبار شامخ صنعت

  • اقتصادنیوز: ارزیابی شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۰ هر چند نشان از بهبود این شاخص نسبت به ماه قبل دارد؛‌ اما در این شاخص نیز نگرانی های نسبت به آینده دیده می شود.

  • اقتصادنیوز: شاخص مدیران خریداز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نشان دهنده آن است که بخش صنعت با رشد یک واحدی در بهمن ۱۴۰۰ توانست از مرز رکود جدا شود. شامخ بدست آمده برای بخش صنعت در این ماه عدد ۵۱.۵ بوده است.