آخرین اخبار طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها»