آخرین اخبار عکاسی معماری

  • آدمی از آن روز که دست از هجرت کشید، به وسعت معنای سرپناه پی برده بود. او برای پاسخ به همین نیاز، از طبیعت استفاده‌های بسیار برده و مصنوعات متعدد خلق کرده تا در مامن آنها آرام بگیرد.