آخرین اخبار فشار ارزی

  • اقتصاد نیوز: پژوهش های صورت گرفته در مورد عوامل هشدار دهنده بحران ارزی نشان میدهد که در ایران نوسانات تورم می تواند با دقت ۹۷ درصد هشدار وقوع یک بحران ارزی را بدهد.