آخرین اخبار فشار معیشتی

  • اقتصادنیوز:افزایش حدود ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فشارهای رکودی را بر اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنی بر پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.