آخرین اخبار مدیران خرید صنعت

  • براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعتی، شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد برای این بخش عدد ۵۴.۲۱ ثبت شده ‌است که می توان گفت ترمز رونق صنعت کشیده شده است.