آخرین اخبار مرزها و بنادر نروژ به روی روسیه بسته شد