آخرین اخبار پروتئین‌های سمی

  • زهر مار مایع سمی است که در غدد بزاقی مارهای سمی ذخیره می‌شود و معمولاً به رنگ زرد است .