آخرین اخبار کشت و صنعت دشت مغان

  • هرچند امروز کشت و صنعت مغان با استانداردهای مناسبی در حال فعالیت است، اما نباید فراموش کرد که این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی به شرایط نرمال رسید و از آن پس در مسیر درست قرار گرفت.