آخرین اخبار کشورهای اسلامی که پیمان دوستی با اسرائیل بستند